25 de març de 2024

Nota de premsa: Un estudi¹ desenvolupat per metges de la CAMFiC analitza l’impacte de les activitats extraescolars en la qualitat de vida dels joves i adolescents.

Ser dona, fer secundària, tenir progenitors de fora i un nivell socioeconòmic mig-baix, determinen una menor participació en activitats extraescolars  

  • L’estudi també observa que les activitats extraescolars disminueixen un 13,01% en el pas de primària a secundària.

Un estudi¹ desenvolupat per metges de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) analitza l’impacte de les activitats extraescolars en la qualitat de vida dels joves i adolescents.

Les activitats extraescolars complementen l’educació obligatòria i proporcionen un millor desenvolupament dels infants, de manera que podrien augmentar la seva qualitat de vida relacionada amb la salut. De fet milloren els hàbits saludables com l’exercici físic i l’esport, desenvolupament artístic i intel·lectualmillora  de les habilitats relacionalstreball en equip i sentiment de pertinença a un grup,  compromís i responsabilitat per assolir un objectiu (ja sigui una competició esportiva  o artística, un concert de música, un idioma...).

Tot això s’observa en els resultats de l’estudi que mostren que “les activitats extraescolars augmenten la qualitat de vida relacionada amb la salut. Els alumnes que realitzaven activitats extraescolars puntuaven 73.2 sobre 100, mentre que els que no en feien puntuaven 66.52 sobre 100”.

Malgrat saber això, hi ha dades de publicacions recents  en poblacions properes que ens indiquen que 1 de cada 4 alumnes no realitzen cap activitat extraescolar, i que aquestes decauen en l’etapa d’educació secundària respecte l’etapa de primària.

Pel metge de la CAMFiC i un dels investigadors del projecte, Amat Botines “en aquest context, nosaltres hem volgut esbrinar com la procedència, el nivell socioeconòmic poden afectar a fer o no activitats extraescolars i com la tipologia d’activitat i les hores dedicades influeixen en la qualitat de vida en relació a la salut dels joves”.

Resultats

Van participar 227 alumnes de 3 centres educatius de la Catalunya Central, el 47,58% eren dones, 134 alumnes, és a dir, un 59% realitzaven activitats extraescolars ( d’aquests, un 41,79% eren dones) i 93 alumnes, és a dir, un 41% no en realitzaven  (d’aquests, un 55,91% dones). La mitjana d’hores setmanals va ser 4,33 hores, i l’edat mitjana va ser 10,73 anys.

En relació a la tipologia d’activitats extraescolars realitzades  es van agrupar en tres camps: esportives que van agrupar el major nombre d’alumnes (107 alumnes), les artístiques (28 alumnes) i les intel·lectuals (44 alumnes)

S’ha observat que les activitats extraescolars disminuïen un 13,01% en el pas de primària a secundària, donat que a educació primària en realitzaven un 62,07%  dels alumnes, mentre que a educació secundària només un 49,06% realitzen activitats extraescolars.

D’altra banda, l’estudi va analitzar la relació entre el nombre d’hores d’activitats extraescolar realitzades amb la qualitat de vida en relació amb la salut.” “Es van agrupar els alumnes segons si feien <2h, entre 2 i 6h i >7h, i no es va trobar relació estadísticament significativa entre el nombre d’hores dedicades a les activitats extraescolars i la qualitat de vida” explica el metge Amat Botines.

El que sí es va observar és que els alumnes amb progenitors de fora o nivell socioeconòmic mig-baix presenten pitjor qualitat de vida relacionada amb la salut (un aspecte molt vinculat a l’àmbit d’estudi: un barri de Vic amb alt percentatge d’immigració)De manera que els alumnes amb progenitors nascuts aquí  puntuaven la seva qualitat de vida en relació amb la salut amb un 73,53 respecte els 69,09 dels alumnes amb progenitors nascuts fora.

El metge de la CAMFiC autor de l’estudi, Amat Botines, destaca que “s’han identificat factors que impliquen un menor participació en activitats extraescolars com ser dona, fer secundària, tenir progenitors de fora, i tenir un nivell socioeconòmic mig-baix. Igualment, les activitats extraescolars augmenten la puntuació en qualitat de vida relativa a la salut, per tant, s’haurien de promoure mesures efectives per a garantir un accés global i igualitari a les activitats extraescolars per a tots els infants en edat educativa. Per això, afirma  “ la conclusió més important de l’estudi és que les activitats extraescolars gratuïtes, augmenten molt més la participació, l’activitat física i milloren els resultats acadèmics dels seus alumnes”.

Metodologia

Estudi transversal en escoles, curs 2021-2022, amb 260 alumnes, d’ edats d’entre 9 a 13 anys, mitjançant qüestionari anònim sobre dades demogràfiques i Activitats Extraescolars, i el qüestionari KINDL-R².Image title

¹Impacte de les activitats extraescolars en la qualitat de vida relacionada amb la salut dels infants i adolescents

²Qüestionari de qualitat de vida infantil. https://es.scribd.com/document/503566520/KINDLR-Espanol

Cercador

Cercar